سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 فیلم مستند فاز سوم / Phase 3 Documentary / لینک مس

فاز 3، قسمت اول

فاز 3، قسمت دوم

فاز 3، قسمت سوم، عصر فریب بزرگ

فاز 3، قسمت چهارم، جهانی سازی و سرمایه داری

فاز 3، قسمت پنجم، ظاهر و باطن

فاز 3، قسمت ششم، تمدن مدرن غربی

فاز 3، قسمت هفتم، استعمار، از راه جنگ یا توافق
 

فاز 3، قسمت هشتم، سرزمین مقدس

فاز 3، قسمت نهم، یهودیت و صهیونیسم

فاز 3، قسمت دهم

فاز 3، قسمت یازدهم، انسانیت کامپیوتری

فاز 3، قسمت دوازدهم، مرده ی زنده

فاز 3، قسمت سیزدهم، دام های این عصر

فاز 3، قسمت چهاردهم، نظام غذایی صنعتی

فاز 3، قسمت پانزدهم، قتل عام شیک

فاز 3، قسمت شانزدهم، کشف توازن

فاز 3، قسمت هفدهم، غلبه بر نابردباری های مذهبی

فاز 3، قسمت هجدهم، نور درونی

فاز 3، قسمت نوزدهم

فاز 3، قسمت بیستم

روش دانلود

پس از کلیک بر روی هر قسمت به سایت hotfile وارد می شوید سپس با کلیک بر روی لینک دانلد سمت چپ بالای لینک نوشته ای همراه با زمان می آید پس از پایان زمان صفحه تغییر یافته سپس کد محافظت باید توسط شما نوشته و بین دوکد فاصله باشد اگر کد را صحیح وارد ک

kzv tvhl,a ka,nرده باشید لینک دانلود دیگر می آید که با کلیک بر روی آن فایل شما دانلود می شود.

..


|+| نوشته شده توسط حسین محب زاده در شنبه 90/2/3  |
 
 
بالا

مترجم سایت

مترجم سایت

Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کد موزیک بی کلام
log